Kormetal Politikaları

Kormetal olarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak, müşteri geri bildirimlerini kalitemizi artırmak için etkin bir şekilde değerlendirmek, ürünlerimizi tam zamanında ulaştırmak ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek en büyük hedefimizdir.

Bu hedefler doğrultusunda belirlediğimiz politikalarımız:

 • Müşterilerimize zamanında, güvenilir kalitede, uygun pazar fiyatında ekonomik ürünler sunmak.
 • Proseslerimizin etkinliğini ve verimliliğini sürekli olarak iyileştirmek.
 • Paydaşlarımızın (Dış ve İç Müşteriler, Firma Ortakları ve Tedarikçiler) memnuniyetini artırmak.
 • Çalışanlarımızın yetkinliğini artırarak ekip çalışması ve takım tuhunu geliştirmek.
 • Doğal kaynakları etkili kullanmak ve çevreye saygılı ürünler üretmek.

Kormetal, tüm üretim süreçlerinde öncelikli olarak insanı en değerli varlığı olarak kabul eder, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak, meydana gelebilecek her türlü riskleri, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Yüksek ve alçak basınçlı döküm sektöründe müşteri memnuniyetine yönelik, ulusal ve uluslararası kalite ve çevre standartları çerçevesinde çevresel etkiler dahil ilgili hassasiyetle ürün sunan firmamız, temiz ve yaşanabilir bir dünya için gerekliliklere uymak koşulu ile uyguladığı her faaliyette kaynak kullanımını minimuma indirmeyi, böylece verimlilik ve kaliteyi ön planda tutmayı ilke edinmiştir. Bunu gerçekleştirebilmek için Kormetal;

 • Tüm faaliyetlerimizde çevre, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını uygulamayı, performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler ile uygulanabilir diğer güncel şartlara uymayı,
 • Kormetal adına çalışanları korumayı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamayı,
 • Riskleri kontrol altına almada risk kontrol hiyerarşisini uygulamayı,
 • Çevreyi korumak için doğal kaynakları verimli kullanmayı ve kirliliği önlemeyi,
 • Alçak ve yüksek basınç yöntemiyle yapılan döküm, işleme, boya, kumlama ve çapak alma proseslerimizden kaynaklanan tüm atık miktarlarını kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
 • Proseslerimizin tasarımında ve değiştirilmesinde kaynak kullanımını en aza indirmeyi göz önünde bulundurmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kültürünün gelişmesi için Kormetal adına (firma içi çalışanlar, paydaşlar, ortaklar, müşteriler) eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve katılımlarını sağlamayı,
 • Hedeflere ulaşmak için gereken kaynak ve bilgiyi sağlamayı taahhüt eder.

KORMETAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş olarak; Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde, faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz süresince, tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı hedeflemekteyiz.

Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla KORMETAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak;

 • Çalışanlarımızın ve Üst Yönetimin tam katılım ve desteği ile tüm süreçlerimizde mevcut enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını ergonomik çalışma koşullarını engellemeden sağlamayı ve sürdürülebilirlik hedefine paralel olarak enerji faaliyetlerini yönetmeyi,
 • Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarımıza, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Enerji verimli ürün, ekipman ve servislerin satın alınmasında, enerji sarfiyatının önlenmesi ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliği uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almayı,
 • En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmayı, uygulamayı ve devamlılığını sağlamayı, bu amaca uygun olarak sistem kurmayı,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymayı,
 • Enerjinin etkin kullanımı hakkında çalışanlarımızı ilk günden başlayarak sürekli bilinçlendirmeyi,
 • Tüm paydaşlarımızla, Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,
 • Enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için teknolojik gelişmeleri takip ederek, kuruluşumuzun genelinde başta çalışanlarımız olmak üzere gerekli kaynakları ve gerekli alt yapıyı sağlamayı,

taahhüt ederiz.

Kor Metal, kurumsal sosyal sorumluluğunu taahhüt eder ve insan hakları ihlallerine karşıdır. Bu taahhüdün bir parçası olarak Kor Metal, insan hakları, etik ve çevre sorumluluğu etrafında değerlerimizi paylaşan şirketlerden ürün, bileşen ve malzeme tedarik etmeyi amaçlamaktadır.

Ağustos 2012’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (“MKBK”), Dodd-Frank Wall Street Reformu ve Tüketiciyi Koruma Yasası’nın (“Çatışan Mineraller Kuralı”) 1502 Bölümünü uygulayan nihai kuralları kabul etti. Bu kurallar uyarınca, halka açık şirketler, ürettikleri veya üretmeleri için sözleşme yaptıkları ürünlerin Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden (“DKC”) veya komşu ülkelerden gelen “ihtilaflı mineraller” içerip içermediğini MKBK’na yıllık olarak rapor etmelidir. Bu çatışmalı madenlerin madenciliğinden ve taşınmasından elde edilen gelirin, insan hakları ihlallerinden sorumlu olan grupları finanse ettiğine veya bunlara fayda sağladığına inanılıyor. “Çatışmalı mineraller”, yeri veya menşei dikkate alınmaksızın, kolumbit-tantalit (koltan), kalay taşı, altın, titanyum veya bunların türevleri olan Tantal, Kalay ve Tungsten metallerinin ve tantal, kalay ve tungsten’i ifade eder.

Kor Metal, DKC ve komşu ülkelerden çıkan çatışma minerallerinin kullanımının insan hakları ihlalleri gerçekleştiren grupları finanse ettiğine veya bunlardan fayda sağladığına inanılan ölçüde belirlenmesi, azaltılması ve umarız ortadan kaldırılmasına yönelik endüstri çapında çabaları desteklemektedir. Kor Metal, Çatışma Mineralleri Kuralı kapsamındaki tüm geçerli gerekliliklere uymayı taahhüt etmektedir ve mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için bir durum tespiti süreci uygulamıştır.

Kor Metal, İnsan hakları ihlalleri yapan guruplara yarar sağlayan DKC ve komşularından sağlanan çatışma mineralleri için tasarlanan durum tespiti çerçevesi ve yönetim sistemleri nedeniyle tedarikçilerinden kendi çatışan mineraller politikalarını kurumlarını bekler. Kor Metal’in herhangi bir tedarikçisinin bu politikaya uymak için makul adımları geliştirip uygulamadığını tespit etmesi durumunda, tedarikçiyle olan iş ilişkisinin sonlandırılması da dahil olmak üzere uygun önlemleri alma hakkını saklı tutar.

İş Etiği Politikası Nedir?

İş Etiği Politikası, şirketimizin uzun bir geçmişe sahip olan uygulamalarıyla, gerek kişisel davranış kuralları gerekse iş etiği kurallarına ilişkin grup politikalarının tek belgede bir araya getirilmiş özetidir. İş etiği politikası ilkeleri, bizlerin izlemesi gereken sorumluluk sahibi davranışlara ilişkin standartları belirler ve önemli etik sorunları nasıl ele alacağımız konusunda rehberlik sağlar. Bu ilkeler aşağıda listelenmiştir.

Sorumluluk
Tüm hissedarlarımıza karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz

Güven ve Eşitlik
Tüm ilişkilerimiz Güven ve Eşitlik üzerine kurulmuştur.

Dürüstlük
Bütün iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde dürüstlük ve doğruluk öncelikli değerlerimizdir.

Gizlilik
Grup şirketlerimizin, birbirimizin ve diğer paydaşlarımızın özel bilgilerini koruruz.

Kanun ve Yasalara Uyum
Bütün kayıtlarımızı ve raporlarımızı yasa ve kanunlara uygun tutar ve ülkemizdeki bütün kanun ve yasalara uyarız.

Müşterilerimiz
Müşterilerimize aynı ticari temelde yaklaşır ve müşteri ilişkilerinde tutarlı, adil ve düzenli iletişim kurarız.

Çalışma Arkadaşlarımız
İşve sosyal ortamımızda birbirimize her zaman adil, saygılı, güvenli, istikrarlı ve dürüst ilişkiler kurarız.

Ürünlerimiz
Çıkardığımız hizmet ve ürünlerimizin güvenliği ve kalitesini daima en üst değerde tutarız.

Tedarikçilerimiz
Tedarikçilerimizi adil, benzer ve tarafsız bir şekilde değerlendirir ve tüm ilişkilerde özenli davranırız.

Rakiplerimiz
Yasaya uygun ve adil rekabet ederiz.

Çevremiz
Çevremizi koruruz ve yenilenebilir enerjiye yatırım yaparız.

İş Etiği Politikası İlkelerimiz Neden Önemlidir?
Hepimiz, kendimiz ve şirketimiz için doğru olanı yapmak isteriz. Bu iş etiği kitapçığı Kormetal Şirketler Grubu olarak, tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımıza yöneliktir.
Hepimiz yasalara, İş etiği politikası ilkelerine, çalışma kurallarına ve şirketimizin her türlü düzenlemesine uymalı ve her hareketimizin sorumluluğunu almalıyız.

Gizli Bilginin Korunması
Bizlerin, şirketimize, çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize ait özel ve gizli bilgilere erişimimiz olabilir. Bu özel ve gizli belgeleri yalnızca, işimizin ve görevimizin gerektirdiği doğrultuda, yasa ve mevzuata uygun olarak kullanırız, konu ile alakalı sadece yetkili kişilerle paylaşırız ve resmi makamla ve mevzuat gereğince ifşası zorunlu durumlarda sadece ilgili kişilere açıklarız.

Sorumluluk, Güven ve Saygı
Şirketimizde iş birlikçi, destekleyici, karşılıklı saygı içeren, taciz ve profesyonellik dışı davranışlardan uzak ve ayrımcılık olmadan eşit fırsatların sunulduğu bir çalışma ortamı yaratılması esastır. Şirketimizin her çalışanı, bu huzur ortamını korumasından sorumludur ve bu sağlıklı ortamı bozacak olan davranışları ve olayları Etik Kuruluna bilgilendirmekle yükümlüdür.

Rekabet, Satış Uygulamaları, Rakip Bilgileri
Adil ve rekabetçi satış uygulamaları gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz. Ticareti adil olmayan biçimde sınırlandıran veya rakipleri piyasadan dışlayan uygulamalara dahil olmayız. Tedarikçileri, müşterileri boykot etmek veya itibarsızlaştırmak için resmi veya resmi olmayan yollardan rakiplerle iletişime geçmeyiz.

Kamu İlişkileri
Rüşvet ve komisyon gibi haksız kazanç elde edilecek veya elde ettirilecek durumlara karışmayız. Pazarlarında bulunduğumuz ülkelerin hükümetlerinin uygulamakta olduğu yasalara ve kanunlara uyarız.

Taciz
Taciz; başka bir çalışanı ırk, renk, din, cinsiyet, hamilelik, ulusal köken, sakatlık, yaş, kıdem durumu, cinsel tercih, cinsiyet kimliği veya başka bir korumalı statü nedeni ile işinde rahatsız eden bir davranıştır. Tüm Kormetal çalışanları olarak işyerinde uygunsuz veya çirkin davranışlara maruz kalmama hakkına sahibiz. Hoş olmayan, onur kırıcı veya saldırgan yorumlar veya eylemlerin şirketimiz içerisinde yeri yoktur.

İşyerinde Şiddet
Herhangi bir işyerinde çalışanlarımızın tarafından veya çalışanlarımızın aleyhine gerçekleştirilen şiddet davranışlarına tolerans göstermeyiz. Tehlikeli veya şiddetli olabilecek bir davranışı gözlemlerseniz mantıklı olun ve amiriniz, müdürünüz, İnsan Kaynakları departmanına veya güvenliğe haber verin.

Hediye, Eğlence ve Ağırlama
Karşılıklı hediye alınıp verilmesi, eğlence ve ağırlamada bulunulması, ilişki geliştirmeye yönelik yapılabilir lakin mesleki ve çıkar çatışmasına yol açacak olan durumlardan kaçınırız. İşlemlerimizi yürütürken maksadı aşan değerde ağırlamada bulunmayız, maksadını aşan hediye vb. kabul etmeyiz.

Çıkar Çatışması
Kormetal Şirketler grubu çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Kormetal Şirketler Grubu dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. Kormetal adını ve gücünü, Kormetal kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacı ile kullanmaktan kaçınırız.

Bu konu ile alakalı tereddütte düştüğümüz anda insan kaynakları veya etik kuruluna danışırız.

Etik Kurulu
Etik kurulu Kormetal A.Ş. içerisinde etik kurallarının ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve sonuçlandırmak ile sorumludur. Kormetal A.Ş. yönetim kuruluna bağlı olarak çalışan Etik Kurulu aşağıdaki pozisyonlardaki kişilerden oluşur;

Başkan- Kormetal A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü
Üye -Kormetal A.Ş. Muhasebe Müdürü
Üye -Kormetal A.Ş. Kalite Müdürü

Etik Kurulu Çalışma Şekli;

 • Bildirimi yapan kişileri ve bildirim yapılan konuları gizli tutar ve tüm soruşturma sürecini gizlilikle yürütür.
 • Etik kurulu konu ile alakalı ilgili bilgi, belge ve delillere doğrudan doğruya ulaşma yetkisine sahiptir. Ulaştığı her belgeyi sadece soruşturma için sınırlı olarak inceleyebilir.
 • Tüm inceleme süreci tutanaklarla kayıt altına alınır. Bu tutanaklara soruşturma ile alakalı her türlü bilgi belge ve deliller eklenir.
 • Araştırma süreci en hızlı şekilde çözüme kavuşturulur.
 • Etik kurulunun aldığı kurallar direk uygulamaya koyulur.
 • Etik kurulu araştırılan konu ile alakalı uzmanlık gerektiren alanlarda dışarıdan uzman görüşüne başvurabilir.

 

Etik Komisyonu İletişim
E-posta: etik@kormetal.com
Adresi : Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No:18 Avcılar/İstanbul (Etik Komisyonu Dikkatine Yazılması Gerekmektedir.)
Telefon: 0212 694 60 00

KORMETAL A.Ş. farklı ırk, dil, toplumsal cinsiyet, ibadet biçimleri, ten rengi, cinsel yönelim, uyruk, inanç, engellilik, yaş ve görüşlere sahip kişiler birlikte uyum içerisinde çalışır. Kurumun herhangi bir çalışanı, yöneticisi, danışmanı, misafiri, müşterisi, stajyeri, mal ve hizmet tedarikçisi ile şirket çalışanı olmayan kişiler tarafından yapılan her türlü ayrımcılık ve/ veya taciz hoş görülemez.

KORMETAL, çalışanların bireysel haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı gösterir. Kişilere doğrudan veya dolaylı şekilde yapılan ayrımcılık veya taciz oluşturan her türlü davranış kesinlikle yasaktır.

Söz konusu davranışlar;

 • Karşı tarafça onaylanmayan sözel, fiziksel ve cinsel herhangi bir yaklaşım, mazur görülemeyecek fiziksel temas, teklif veya dokunma,
 • Bir kişinin ırkı, cinsiyeti, uyruğu, cinsel yönelimi, dini, engelli olma hali ya da herhangi bir başka özelliğine ilişkin kişisel görüntüsü, vücudu veya yaşam tarzı hakkındaki yorumlar,
 • Çalışanın istihdam durumu, terfi potansiyeli, ücret durumu ile cinsel tacize izin vermesi arasında bir bağlantıyı ima eden, ilişkilendiren veya mantıken böyle bir imaya yol açacak şekilde yapılan beyanlar veya tehditler,
 • İşyerinde, ırk, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, din, engelli olma hali veya herhangi bir başka kişisel özellikle ilgili müstehcenlik veya ayrımcılık içeren grafik, karikatür, resim veya fotoğraf sergilemek,
 • Irk, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, din, engelli olma hali veya herhangi bir kişisel özellikle ilgili açık saçık hikâyeler, şakalar, imalı sözler veya yorumlar,
 • Sözlü saldırılar,
 • Mobbing (bezdirme): Bir bireyden ziyade, bir grupça gerçekleştirilen ve belli bir kişiye toplu halde yapılan yersiz suçlamalar, aşağılamalar, genel taciz veya duygusal suistimaller.

 

Misilleme
Hiçbir çalışan, iş başvurusunda bulunan kişi ya da herhangi bir kişi, iyi niyetle yapılması kaydıyla, bir cinsel taciz meselesi ile ilgili danışmanlık alması, cinsel taciz şikayetinden bulunması ya da bir cinsel tacizle ilgili bir soruşturmada tanık veya panel üyesi olarak vazife alması sebebiyle kısıtlama, müdahale, zorlama ya da misilleme gibi davranışlara maruz bırakılamaz. Misilleme hareketleri KORMETAL taciz politikasının ihlali sayılır ve buna uygun biçimde işlem yapılır.

Kötü niyetli ve yersiz suçlamalar
Suçlamalarının kötü niyetli ve yanlış olduğu ortaya çıkan kişi için, KORMETAL A.Ş. disiplin yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Doğru yetiştirilmiş bir çalışanın bir şirket için en büyük kazanç olduğunu biliyoruz.

Hayalleri olan ve kendini geliştirme isteğinde olan parlak zihinleri bu doğrultuda elimizden geldiğince destekliyoruz. Kusursuz bir makine gibi işleyen çalışma sistemimizde ahengi yakalamak için tüm çalışanlarımıza ekip ruhunu aşılayıp daha efektif ve yetkin bir çalışma ortamı hazırlıyoruz. Doğru insanı doğru konumda kullanarak “insan kaynağını” verimli kullanmak için çalışanlarımızın yetenek ve yeterliliklerini iyi analiz ediyoruz.